Polska Platforma MOOC

W ostatnich latach w publicznych dyskusjach o polskiej edukacji bardzo często podnoszone są kwestie kształcenia się przez całe życie. Z jednej strony większość Polaków w praktyce nie kształci się dalej po ukończeniu edukacji formalnej, bądź czyni to w ograniczony i mało efektywny sposób, z drugiej strony na obecnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, tradycyjne formy nauczania przestają być wystraczające dla potrzeb uczenia się przez całe życie (LLL) i w różnych rolach (LWL).  W świecie coraz większą popularnością cieszą się szeroko dostępne kursy wirtualne będące specyficzną odmianą kształcenia na odległość. Znakomita ich większość jest anglojęzyczna. Kursy oferowane są zarówno przez najlepsze światowe uczelnie, jak i firmy, czy organizacje non-profit.

Tymczasem w Polsce kształcenie na odległość nie jest dostatecznie rozpowszechnione. Co więcej, dostęp do kursów bywa ograniczony. Jakość i atrakcyjność takiej oferty edukacyjnej też jest różna, gdyż jej przygotowanie wymaga nie tylko wkładu merytorycznego, ale także odpowiednich metod i technologii. Dlatego aby upowszechnić wiedzę naukową oraz zaoferować Polakom atrakcyjne i wartościowe zajęcia edukacyjne, a także promować polską naukę i kulturę w świecie, potrzebne jest połączenie sił rodzimych uczelni, pojedynczych uczonych i wszystkich zaangażowanych w rozwój edukacji.

Fundacja Młodej Nauki proponuje inicjatywę służącą stworzeniu polskiej platformy kształcenia na odległość oferującej różnego typu zajęcia – zarówno w powszechnej, otwartej  formule MOOC-ów, jak i wyspecjalizowanych kursów dedykowanych konkretnym interesariuszom. Jak pokazują doświadczenia zagraniczne, aby taka inicjatywa odniosła sukces konieczna jest szeroka współpraca uczelni, uczonych, firm i organizacji pozarządowych.

FILM Fundacji Młodej Nauki „MOC MOOCów”

Naszym zdaniem doskonałą podstawą do dalszych działań w kraju byłoby zaangażowanie się w projekt Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także przedsiębiorców, co umożliwiłoby stworzenie szerokiego porozumienia i doprowadziło do zbudowania zaufania wśród podmiotów i osób potencjalnie zainteresowanych tą inicjatywą. Realizacja projektu z udziałem Fundacji Młodej Nauki pozwoli zaś na dużą elastyczność organizacyjną.

„Polska platforma MOOC” będzie skutecznym narzędziem tylko wtedy, gdy stanie się przedsięwzięciem ogólnokrajowym, skupiającym różne środowiska i mającym szeroką ofertę wysokiej jakości, atrakcyjnych kursów dla różnych grup społecznych.

Zaangażowanie się w projekt KRASP, MNiSW, NCBR oraz przedstawicieli świata biznesu może być jednym z elementów rozwijania trzeciej misji uczelni i praktycznym narzędziem realizacji koncepcji działania uczelni jako integratorów uczenia się przez całe życie.