Cele:

„Kreatywny Projekt Zespołowy” to projekt edukacyjny, który ma na celu rozbudowanie zainteresowań z zakresu nauki i działań zespołowych. Uczestnictwo w Projekcie umożliwia uczniom zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów, dyskusji oraz używania nowych narzędzi.

Adresaci:

Uczniowie warszawskich szkół ponadgimnazjalnych.

Przebieg projektu:

Projekt jest działaniem uczniów pod opieką tutorów, mającym na celu rozwiązanie rzeczywistego problemu, z wykorzystaniem metodyki PBL (Problem Based Learning – nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemu). W każdej z edycji bierze udział 5 grup. Jedna szkoła będzie mogła zgłosić maksymalnie 3 grupy uczniowskie, które mają liczyć 8 osób. Za ich rekrutację odpowiadają nauczyciele. Spotkania będą odbywać się w tygodniu szkolnym oraz w soboty.

Metoda Project Based Learning została opracowana ponad sto lat temu (w 1897 r.) przez Johna Dewey’a. Polega ona na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych założeń. W centrum znajduje się nietrywialny problem, który osoby uczące się poznają na pierwszych zajęciach. Cały czas trwania projektu uczniowie są podzieleni na kilkoosobowe zespoły i zdobywają wiedzę, która jest im potrzebna aby rozwiązać problem. Każdy zespół jest wspierany przez opiekuna (facylitatora),który wspomaga członków zespołu w uczeniu się i rozwiązywaniu zadania.

Praca dzieli się na dwa etapy: projekt badawczy, mający na celu rozwój wiedzy i umiejętności w konkretnej tematyce oraz projekt działania lokalnego – akcja w otoczeniu lokalnym. Wszelkie informacje udostępnia tutor. Zawierają one temat, cele projektu, wskazówki, źródła wiedzy, z których można czerpać, sposób oraz czas prezentacji. Każde rozwiązanie zadania będzie oceniane przez tutora, inne grupy, a także autorów rozwiązania.

Wprowadzające zajęcia warsztatowe oraz prace w grupach będą odbywać się pod opieką nauczycieli ze szkół, którzy podejmą się opieki nad zespołami, a także tutorów – pracowników Zespołu Rektorskiego ds. Innowacyjnych Form Kształcenia Politechniki Warszawskiej.


Kreatywny Projekt Zespołowy | Harmonogram | Dofinansowanie | Kontakt