Ruszyły prace Rady Projektu Polski MOOC

„Polski MOOC” to projekt, którego głównym założeniem jest stworzenie ogólnokrajowej i ogólnodostępnej platformy edukacyjnej oferującej dostęp do wysokiej jakości kursów online, skierowanych zarówno do szerokiego zakresu odbiorców, ale i dedykowanych konkretnym interesariuszom. Projekt realizowany jest dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt realizujemy etapami, zgodnie z harmonogramem. Kierownikiem projektu jest dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska. Dotychczas powołaliśmy zespoły odpowiedzialne za przygotowanie kursów, które merytorycznie pracują nad elementami wspólnymi kursów dotyczącymi ich tworzenia, realizacji i ewaluacji pod względem jakości. Na bieżąco współpracujemy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego nad przygotowaniem platformy pod względem technicznym oraz procedurą implementacji kursów na platformie. W celu przygotowania kompletnej struktury kursów nawiązaliśmy również współpracę z Politechniką Warszawską i Politechniką Łódzką, a także poszczególnymi naukowcami.

Na mocy uchwały Zarządu nr 1/2018 z dnia 30 stycznia 2018  r. z dniem 1 marca 2018 r. powołano do życia Radę Projektu „Polski MOOC”, do której w szczególności należy ciągły, merytoryczny monitoring nad właściwą realizacją projektu, w składzie:

Przewodniczący:

  • prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow (Politechnika Warszawska)

Członkowie:

  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein (Politechnika Warszawska)
  • prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak (Politechnika Łódzka)
  • prof. dr Wojciech Zubala (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)
  • Krzysztof Pietraszkiewicz (Prezes Związku Banków Polskich)

Na dotychczasowych posiedzeniach, które odbyły się w Łodzi  (w dn. 9.03.2018 r.) i Warszawie (w dniach 17.04.2018 r. oraz 8.05.2018 r.) Rada Projektu szczegółowo omówiła aktualne etapy prac nad projektem, a także wskazała potencjalne obszary rozwoju projektu. Na bieżąco pracuje nad usystematyzowaniem nowych rozwiązań oraz sprawuje nadzór nad pracami zespołów merytorycznych i technicznych projektu.