Minister MNiSW odpowiada na pytania studentów, zachęcamy do obejrzenia relacji

Podczas rozmowy ze studentami minister Wojciech Murdzek ogłosił nowy program dla kół naukowych, a także odpowiedział na pytania studentów. Pytania były zadawane przez Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.

Nowy konkurs ma na celu wsparcie badań naukowych lub prac rozwojowych, transferu wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do gospodarki. Konkurs rusza 12 października 2020 roku, a wybrani otrzymają dofinansowanie w wysokości prawie 70 000 zł.

Pytania otwierające Q&A dotyczyły reżimu sanitarnego i  obowiązków uczelni w zapewnieniu studentom maseczek i płynów do dezynfekcji.

– Uczelnia, o ile to możliwe, powinna zapewnić: miejsca pobierania rękawiczek, maseczek oraz specjalne kosze na zużyte środki ochrony osobistej, urządzenia do dezynfekcji rąk, płyn dezynfekujący przy stanowisku obsługi studentów, doktorantów i klientów zewnętrznych i na bieżąco uzupełniany płyn do dezynfekcji rąk w każdej toalecie” – odpowiedział minister.

Najważniejsze informacje dla studentów:

  • Legitymacje są ważne bez konieczności ich przedłużania do dnia 29 listopada bieżącego roku.
  • Dystrybucja legitymacji dla nowych studentów rozpoczynających semestr online, zostanie ustalona przez władze uczelni w porozumieniu z samorządem studenckim i przekazane studentom.

Sprawy socjalne i akademiki

Szczególne zasady przyznawania albo zawieszania funkcjonowania świadczeń zostały ustanowione tylko do 30 września 2020 r.

– Obecnie, gdy gospodarka powraca do pełnego funkcjonowania, zasadne jest przyznawaniem studentom świadczeń na standardowych zasadach – powiedział minister Murdzek pytany o kwestie socjalne.

Obowiązek posiadania zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej będzie obowiązywał w nowym roku akademickim, ponieważ przepis zdejmujący ten obowiązek obowiązuje do 30 września 2020. Wydawanie tych zaświadczeń jest obowiązkiem organu administracji publicznej. Wniosek ten jak i np. o stypendium socjalne można przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej (ePUAP – adres: /MNISW/SkrytkaESP) lub profilem zaufanym. Minister Murdzek zachęcił do założenia profilu zaufanego, który jest bezpieczny, szybki i może uprościć wiele spraw życia codziennego.

Studenci pytali o akademiki, gdzie w związku z zakwaterowaniem w pokojach jednoosobowych uczelnie podniosły opłaty. Czy pokoje muszą być jednoosobowe? Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego po konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym rekomenduje maksymalne ograniczenie kontaktu między osobami korzystającymi z akademików, ale nie nakazuje uczelniom zapewniania wszystkim studentom tylko jednoosobowych pokoi.

– Cały czas istnieje możliwość wnioskowania do uczelni o jednorazową zapomogę lub zwiększenie kwoty stypendium socjalnego w związku z ponoszeniem kosztów zakwaterowania w akademiku dla studentów, którzy są w trudnej sytuacji – zaznaczył minister.

Przewodniczący Parlamentu Studentów RP zwrócił uwagę na fakt niewystarczających warunków bytowych panujących w polskich akademikach. Minister zaznaczył, że ten problem jest znany ministerstwu i jesteśmy w trakcie pozyskiwania środków na poprawę sytuacji lokalowej  w domach studenckich.

Organizacja zajęć zdalnych i zbliżający się rok akademicki

Minister Wojciech Murdzek został zapytany czy zasadne są wymagania profesorów do włączenia kamer podczas zajęć i zaliczeń.

– Możliwość przeprowadzenia zaliczeń, egzaminów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej została wprowadzona na stałe do przepisów ustawy (…) I w przypadku posiadania niewystarczającej infrastruktury, student powinien wystąpić do uczelni o umożliwienie skorzystania z ich zasobów – stacjonarnie bądź w filii albo zorganizować sobie dogodne warunki do uczestnictwa w zaliczeniu w swojej miejscowości.

Minister zapewnił studentów, że Polska Komisja Akredytacyjna będzie dokonywać kontroli jakości prowadzonego kształcenia na uczelniach, ale sygnały dot. jakości kształcenia mogą być też kierowane do MNiSW, które będzie podejmowało działania w trybie nadzoru nad uczelniami.

Podkreślił również jak bardzo zależy mu, by kształcenie zdalne nie obniżyło jakości prowadzonych zajęć. Jednocześnie zaznaczył, że wszystkie zajęcia praktyczne na kierunkach lekarskich muszą zostać zrealizowane w całości, ponieważ stanowią podstawę do ukończenia studiów, wydania dyplomu, jak i są dobrą okazją do zdobycia kwalifikacji zawodowych. A miejsce odbywania praktyk ma obowiązek zapewnić uczelnia – podkreślił kończąc dyskusję ze studentami i życzył im udanego roku akademickiego 2020/2021.

Źródło: MNiSW